Povinné ručení Povinné ručení Povinné ručení Povinné ručení Povinné ručení Povinné ručení
Načítání...
Kalkulačka se právě načítá...

Spočítejte si online cenu pojištění vašeho vozu.

Povinné ručení, správně pojištění odpovědnosti z provozu vozidla u nás spočítáte do 2 minut. Můžete si vybrat od nejlevnějších variant až po vysoké krytí škody a další připojištění jako pojištění skel včetně asistencí. Naši školení operátoři vám vysvětlí případné dotazy, nebo doporučí připojištění, aby jste mohli jezdit bez starostí. Zelená karta vám může být ihned odeslána do emailu.

Přečtěte si více informací o povinném ručení…

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nebo také povinné ručení je druh povinně smluvního pojištění pro každého majitele vozidla, kterému povinnost pojištění ukládá zákona 168/1999 Sb. Sjednané pojištění platí nejenom na území České republiky, ale i na celém území Evropské unie a v řadě dalších evropských států.

Povinné ručení patří k těm druhům pojištění, kde existuje největší konkurenční prostředí. Pojišťovny se předhánějí v honbě za klienty, kterých je u tohoto povinně smluvního pojištění nejvíce a na pojistném se ročně vybere více než 21 miliard Kč.

Chcete-li sjednat pojištění, nebo jen znát nabídku vašeho povinného ručení, je lepší a cenově výhodnější využít nabídky některého nezávislého webového srovnávače než obvolávat s poptávkou všech 12 pojišťoven, které povinné ručení nabízejí.

Sjednané povinné ručení hradí škody na majetku, zdraví, životě nebo škody na ušlém zisku, náhrady za pronájem náhradního vozidla, náklady na právní zastupování a další. Škoda je hrazena pouze za předpokladu, že řidič způsobí škodu třetí osobě či osobám při provozu vozidla a za tyto škody ze zákona odpovídá. Toto pojištění však nehradí škody na vozidle viníka. Pokud se viníka škody nepodaří zjistit, náhradu poškozenému poskytne zvláštní instituce zřízená všemi pojišťovnami poskytující klientům povinného ručení a tou je Kancelář pojistitelů.

Co lze připojistit
K povinnému ručení nabízejí pojišťovny různá připojištění. Nejdříve se přesvědčte, zda připojištění, které Vás zaujalo, není již náhodou v základní nabídce.

Vybírat můžete z:

Připojištění čelního skla nebo všech skel
Připojištění zavazadel
Odcizení vozidla
Poškození pneumatik
Úrazové pojištění řidiče i všech přepravovaných osob
Připojištění zápůjčky náhradního vozidla
Poškození nebo zničeni vozidla živelní událostí
Poškození vozidla při střetu se zvěří
Rozšířené asistenční služby
Pojištění právní ochrany
Další připojištění pojišťovny průběžně doplňují do své nabídky


Asistenční služby
Pojišťovny k povinnému ručení nabízejí zpravidla základní asistenční služby v rámci sjednaných balíčků zdarma nebo nadstandardní asistenční služby je možné připojistit za příplatek. Každý druh služby má stanovený limit, do kterého pojišťovna poskytuje pojistné plnění. Asistenční služby jsou klientům k dispozici 365 dní v roce. Operátorka vaší pojišťovny vám poradí jak postupovat. Ceny připojištění a rozsah asistencí se u jednotlivých pojišťoven liší.

Mezi běžné asistenční služby patří:

Příjezd asistenční služby s opravářem.
Odtah nebo naložení vozidla a jeho úschova.
Ubytování v nouzi.
Zapůjčení náhradního vozidla.
Překladatelská a právní pomoc.
Asistenční služby mají také svoji územní platnost. Je možné je využívat jen v rámci ČR nebo celé Evropy.

Limity plnění z povinného ručení
Zájemcům o pojištění nabízejí pojišťovny různé limity plnění při způsobené škodě. Zákon č. 168/1999 Sb. stanovuje minimální limity plnění v případě vzniklé škody ve výši 35 mil. Kč pro škodu na zdraví a životě, a 35 mil. pro škodu na majetku. Kromě tohoto minimálního limitu jsou v nabídce i limity vyšší – např. 50 mil., 70 mil., 100 mil., 150 mil. i 200 mil. Maximální hranici zákon nestanovuje. Při úvaze jaký limit si vybrat je potřeba zvážit hledisko jakou škodu můžete svým vozidlem způsobit. Jinou majetkovou škodu může způsobit kamion a jinou malý motocykl. U škod na zdraví a životě je to však jiné, i malý motocykl může způsobit smrt či doživotní invaliditu. Jako k pomocnému faktoru můžeme přihlédnout k četnosti jízd a zkušenostem řidiče. Při sjednávání povinného ručení si nechte kromě vámi vybraného limitu spočítat i cenu o limit vyšší, často zjistíte, že vyšší nabídka je jen o několik stokorun dražší a stojí za zvážení.

Zelená karta
Jako základní doklad o uzavřeném pojištění povinného ručení vydávají pojišťovny tak zvanou zelenou kartu. Při provozu vozidla na pozemní komunikaci je řidič povinen mít u sebe zelenou kartu a na požádání ji předložit příslušníku Policie České republiky. To neplatí pro řidiče vozidla s udělenou výjimkou z pojištění odpovědnosti a řidiče cizozemského vozidla, jehož pojištění odpovědnosti je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu. Jestliže řidič není schopen zelenou kartu předložit, může být na místě penalizován blokovou pokutou až do výše 3000 Kč.

Zelená karta obsahuje údaje o vozidle, o držiteli vozidla, dobu platnosti a územní platnost. Údaje zde uvedené musí být v souladu se skutečným stavem. Pokud dojde ke změně v osobě držitele vozidla, jeho registrační značky, nebo jiných údajů musí tyto změny klient nahlásit pojišťovně a nechat si vystavit novou zelenou kartu s aktuálními údaji. Před koncem platnosti zelené karty pojišťovna již automaticky pošle klientovi spolu s výzvou k zaplacení i novou zelenou kartu.

Zelená karta je také v Evropě jediným mezinárodně uznávaným dokladem o existenci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Tato karta umožní řidiči vozidla prokázat, že má v pořádku pojištění odpovědnosti, dále umožní vstup a provoz vozidla na území cizího státu bez nutnosti uhradit finanční částky jinak požadované tamními orgány za tzv. hraniční pojištění. Na přední straně zelené karty jsou uvedeny registrační znaky států, které jsou členy Rady evropských kanceláří pojistitelů. Jedinou podmínkou platnosti zelené karty v dané zemi je, že její registrační znak nebyl v této rubrice přeškrtnut.

Česká kancelář pojistitelů uzavřela dohodu o uznávání systému zelených karet s Radou evropských kanceláří jejímiž členy jsou:

Albánie, Andorra, Azerbadžán, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Írán, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kypr,Litva a Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbská republika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie.

Řidiči jedoucí přes, nebo do země, které není členem Rady evropské kanceláře pojistitelů si musí sjednat povinné ručení na hraničních oficiálních místech. Sazby za povinné ručení jsou rozděleny podle typu vozidla a podle doby platnosti. Jednou ze zemí, kde zelená karta není uznávána, je Kosovo. Nejkratší doba, na kterou lze v Kosovu povinné ručení sjednat je 15 dnů za 30 EUR pro osobní vůz.

Výluky z pojištění
Pojišťovna nehradí škody vzniklé nebo způsobené:

Řízením vozidla osobou, která nemá k jeho řízení příslušné oprávnění nebo jíž bylo toto oprávnění pozastaveno.
Řízením vozidla osobou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných a návykových látek.
Řízením vozidla osobou, která se odmítla podrobit na výzvu příslušníka policie zkoušce na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky.
Řízením vozidla osobou, která se po dopravní nehodě nezdržela požití alkoholických nápojů a jiných návykových látek do doby provedení dechové či krevní zkoušky.
Řízením vozidla osobou pod vlivem léku, s nímž je spojen zákaz řízení nebo při dočasné duševní i fyzické nezpůsobilosti řídit vozidlo.
Úmyslným jednáním pojistníka, pojištěného nebo třetí osoby jednající z jejich podnětu.
Na vozidle vlastníka a na jeho přípojném vozíku.
Na organizovaných motoristických závodech a soutěžích.
Střetu s nezjištěným vozidlem, nebo střetu vozidel, která jsou ve vlastnictví téže osoby.
Použitím vozidla k trestné činnosti.
Střetem s jiným vozidlem, které řídil-a manžel, manželka oprávněné osoby nebo osoba žijící s oprávněnou osobou ve společné domácnosti.
Řidiči vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena.
Veškeré výluky z pojištění jsou uvedeny ve Všeobecných pojistných podmínkách, které jsou povinnou přílohou každé uzavřené pojistné smlouvy.

Bonus, malus a zapůjčený bonus
Bonus je sleva na pojistném vyjádřená procentem z předepsaného pojistného na každé nové pojistné období. Pojišťovny zohledňují každých 12 měsíců bezeškodního průběhu povinného ručení bonusem. Bonus je vázán na osobo, nikoliv na vozidlo. To v praxi znamená, že i když řidič prodá vozidlo a koupí nové, lze takzvaný vyježděný bonus znovu přenést na vozidlo nové a kupec, starého vozidla musí uplatnit svůj vlastní bonus. Bonus vzniká za podmínky, že celých uplynulých 12 měsíců nebyla provozem pojištěného vozidla zaviněna žádná dopravní nehoda. Výše tohoto bonusu se může u jednotlivých pojišťoven lišit, nicméně většina pojišťoven započítává jeho výši na 5% za 12 měsíců.

Jste-li vlastníkem více vozidel, pak můžete u některých pojišťoven uplatnit do bonusu součet bezeškodných měsíců všech vlastních vozidel. To může platit i pro součet bezeškodných měsíců vozidel manželů. Některé pojišťovny také umožňují převod bonusu mezi OSVČ a soukromým vozidlem jedné osoby. Pojišťovna započítává do bonusu maximálně 120 bezeškodních měsíců, čili 10 let. Bonusy za jednotlivé roky se sčítají a mohou vám tak přispět k významné slevě na povinném ručení.

Opačným případem je malus. Pokud vozidlo způsobí škodní událost, se kterou je spojena výplata pojistného plnění, pak pojišťovna odečte majiteli vozidla z jeho bonusu až 36 měsíců za jednu nehodu. Nezáleží na tom, kdo vozidlo řídil, rozhodná událost je vždy spojena s osobou pojistníka, lépe řečeno toho, kdo pojistnou smlouvu uzavřel a platí pojistné a jehož případný bonus je u pojištění uplatňován. V případě, že součet záporných měsíců za pojistné události převyšuje počet měsíců s bonusem, bude pojišťovna navyšovat pojistné o tzv. malus.

Bonus i malus se vztahují k pojistníkovi, ne k vozidlu což znamená, že přetrvávají s danou osobou i po odhlášení či prodeji vozidla. Zároveň jsou přenositelné mezi všemi pojišťovnami. Pokud měníte pojišťovnu, požádejte tu, od které odcházíte, o potvrzení bezeškodního průběhu pojištění. Toto potvrzení je třeba doložit k případné reklamaci, kdy nesouhlasíte s přiděleným počtem bezeškodných měsíců.

Předplacený bonus. Některé pojišťovny kromě běžných bonusů, které udělují za bezeškodní průběh, nabízejí také takzvaný „Zapůjčený bonus“. Ten nabízí např. Kooperativa ve svém produktu „Důvěra“. Předplacený bonus ve výši 15 % může být sjednán na tři roky. Pokud v tomto časovém období klient způsobí škodu, zapůjčenou slevu musí vrátit. Na podobném principu funguje také program „Extra benefit“ od České podnikatelské pojišťovny. Pojišťovny tímto způsobem jednak snižují vstupní cenu a stávají se lépe prodejné, a jednak navýšením bonusu zvýhodňují dobré řidiče s bezeškodním průběhem pojištění.

Zánik pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Uplynutím doby sjednání – jde-li o pojištění sjednané na dobu určitou, pojištění zaniká posledním dnem uvedený v pojistné smlouvě jako konec pojištění.

Změnou vlastníka – při změně vlastníka vozidla pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nepřechází s vozidlem. Nový vlastník má povinnost uzavřít novou pojistnou smlouvu. K zániku pojištění dochází až dnem oznámení změny pojišťovně, nikoli dnem přepisu v technickém průkazu. Původní i nový vlastník si musí do 10 pracovních dnů odhlásit a přihlásit vozidlo v registru vozidel.

Dnem, kdy vozidlo, které nepodléhá evidenci vozidel zaniklo – vozidlo zanikne okamžikem, kdy nastane nevratná změna znemožňující jeho provoz. O fyzický zánik se jedná v případě totálního zničení vozidla, jeho sešrotování či rozebrání na náhradní díly. Zánik je nutné pojišťovně oznámit a doložit. Pokud tento doklad není k dispozici, postačí čestné prohlášení.

Dnem vyřazení vozidla z registru – také v tomto případě vlastník vozidla musí své pojišťovně bez zbytečného odkladu rozhodnutí oznámit, doložit doklad z evidence vozidel a odevzdat zelenou kartu. Vozidlo zaniká dnem účinnosti tohoto rozhodnutí.

Odcizením vozidla – pokud nejde dobu odcizení přesně doložit, je rozhodující okamžik, kdy oznámení o odcizení vozidla přijala Policie České republiky. Opět je nutné tuto skutečnost nahlásit pojišťovně a doložit rozhodnutí Policie ČR.

V případě nezaplacení pojistného – pokud pojistník neplatí pojistné, pojišťovna jej vyzve k jeho zaplacení v dodatečné lhůtě. Lhůta k zaplacení musí být minimálně 1 měsíc. Následující den po marném uplynutí dodatečné lhůty pojištění zaniká. Pojistník je povinen dlužné pojistné doplatit a vrátit zelenou kartu.

Výpovědí ze strany pojistníka i pojišťovny – pojištění může kterákoliv ze smluvních stran jednostranně ukončit výpovědí k poslednímu dni pojistného období doručí-li výpověď nejpozději šest týdnů před koncem jeho splatnosti. Dále je možné pojištění vypovědět ve lhůtě dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy, výpověď je osmidenní. Nebo ve lhůtě tří měsíců po nahlášení pojistné události.

Písemnou dohodou pojistitele a pojistníka – k platnosti dohody o zániku pojištění se vyžaduje, aby v ní strany ujednaly, jak se vyrovnají; není-li ujednán okamžik zániku pojištění, platí, že pojištění zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla účinnosti.

dohoda obou smluvních stran, tedy pojistníka a pojišťovny musí mít vždy písemnou formu.

Jak postupovat při dopravní nehodě
Dojde-li, k dopravní nehodě neprodleně zastavte vozidlo, zapněte varovná světla, oblečte si výstražnou vestu a umístěte výstražný trojúhelník. Výstražný trojúhelník se musí umístit na okraj vozovky vpravo tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný nejméně 50 m, na dálnici 100 m za vozidlem. V obci může být vzdálenost i kratší.

Bude-li někdo zraněn, poskytněte poraněnému podle svých možností první pomoc a vždy kontaktujte zdravotnickou záchranou službu, (tel. 155), Policii ČR (tel. 158), v případě nutnosti hasičský záchranný sbor (tel. 150) nebo volejte linku integrovaného záchranného systému (tel. 112).

Policii se musí oznámit každá dopravní nehoda, při které dojde ke zranění nebo usmrcení osoby nebo ke hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč. Policii se rovněž hlásí každá nehoda bez ohledu na výši škody, pokud účastníci nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemní komunikaci, dojde k poškození nebo zničení součásti příslušenství pozemní komunikace nebo dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby

Pokud bude k dopravní nehodě přivolána policie, policejní protokol podepište pouze tehdy, pokud souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj uveďte své vlastní vyjádření o nehodě. Pokud se stane nehoda v zahraničí a dostatečně neovládáte cizí jazyk raději nic nepodepisujte, požadujte překladatele nebo česky připište text „záznamu nerozumím“. Jste-li toho schopen, pak si ve vlastním zájmu vytvořte vlastní fotodokumentaci z místa nehody.

Není-li tedy nikdo zraněn a předpokládaná škola na vozidlech i jiném majetku nepřesahuje 100 tis Kč a nemusíte ani z jiných důvodů volat policii, a pokud jste se tak dohodli, sepište s dalším účastníkem nehody její průběh, příčinu a míru zavinění na předepsaném formuláři „ Záznam o dopravní nehodě“. Podepsaný formulář musí oba účastníci nehody poslat své pojišťovně. Také v tomto případě si ve vlastním zájmu poznamenejte kontaktní údaje ostatních účastníků nehody a případných svědků a vytvořte vlastní fotodokumentaci z místa nehody včetně poškozených částí vozidel. Bohužel se často stává, že poškozený nahlásí pojišťovně i škody na vozidle, které měl již před nehodou. Po skončení můžete místo dopravní nehody opustit.

Prodej vozidla
Pokud prodáte pojištěné vozidlo, pak to bez zbytečného odkladu oznamte svému pojistiteli, že došlo ke změně vlastníka. Pokud se jedná o vozidlo vedené v evidenci vozidel, je třeba doložit prodej kopií zápisu změny vlastníka u orgánu evidence vozidel tím, že přiložíte k oznámení také kopii technického průkazu kde je tato změna vyznačena. Pojištění odpovědnosti zaniká k datu, kdy změnu nahlásíte nikoliv, kdy jste vozidlo přepsal v TP. Nezapomeňte také požádat o potvrzení bezeškodního průběhu a vrácení nespotřebovaného pojistného za dobu do konce zaplaceného pojistného období. Vraťte pojišťovně zelenou kartu.